Termeni şi condiţii generale

Termenii şi condiţiile generale cu privire la utilizarea "Contul Meu" şi a cardului „Cartela Mea Moldtelecom"

S.A. "Moldtelecom" (în continuare "Moldtelecom"), cu sediul în mun. Chişinău, b-dul Ştefan cel Mare, 10, MD 2001, Moldova, care desfăşoară activităţile sale, în conformitate cu legislaţia RM şi condiţiile licenţei eliberate, publică Termenii şi Condițiile Generale cu privire la utilizarea Serviciului "Contul Meu" pe site-urile corporative Мoldtelecom şi a cardului "Cartela Mea Moldtelecom" (în continuare "Serviciul"), care reprezintă o ofertă publică a S.A. "Мoldtelecom" atât pentru persoanele fizice, cât şi juridice, care au încheiat mai devreme cu S.A. "Мoldtelecom" contract de prestare a serviciilor de comunicații electronice.

Aceşti Termeni şi Condiții sunt publicate şi sunt accesibile clientului pe pagina web a S.A. "Moldtelecom", în limba romană şi în limba rusă.

1. DOMENIUL DE APLICARE SI DESCRIEREA SERVICIULUI

1.1 Termenii şi Condiţiile Generale reglementează relaţia comercială dintre Moldtelecom şi Client cu privire la furnizarea clientului de către Moldtelecom a Serviciului, în modul descris în acest document. Serviciul este disponibil tuturor clienţilor Moldtelecom - persoane fizice şi juridice.

1.2 Moldtelecom va furniza Serviciul prin intermediul site-urile oficiale www.moldtelecom.md şi www.unite.md.

1.3 Serviciul oferă Clientului acces prin Internet la informații privind serviciile deja achiziționate de la Moldtelecom, informații care includ, dar nu se rezuma la informații despre Client sau vizualizarea balanței contului.

1.4 Accesul la Serviciu este restricţionat şi se face numai prin identificare cu un nume de utilizator (ID) şi o parolă oferite Clientului la solicitare, prin intermediul cartelei "Cartela Mea Moldtelecom". În interesul companiei, Moldtelecom garantează Clientului drepturi limitate de acces pe site-urile companiei şi nu îi conferă dreptul de a modifica conţinutul site-ului, de a reproduce conţinutul site-ului, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei Moldtelecom.

1.5 Accesul la Serviciu este condiţionat de înregistrarea prealabilă şi de acceptarea prealabilă a Termenilor şi Condiţiilor Generale, după introducerea corectă a tuturor datelor necesare pentru înregistrarea corectă în cadrul Serviciului. Clientul acceptă posibilitatea că Moldtelecom poate refuza cererea de înregistrare în situaţiile în care se constată că Clientul a furnizat informații neconforme cu realitatea sau foloseşte serviciile într-un mod neconform cu uzanţele normale. Accesul la Serviciu se face numai prin intermediul unei conexiuni la Internet şi prin utilizarea unui program de navigare pe Internet. Cerințele tehnice minime pentru a furniza accesul la "Contul Meu" online sunt: un computer care să suporte şi să fie dotat cu o conexiune la Internet şi cu un program de navigare de tipul Microsoft Internet Explorer (versiunea 6.0 sau 7.0), Firefox (versiunea 3.0), Opera (versiunea 10) sau Safari (versiunea 4).

1.6 Clientul poate accesa Serviciul online 24h/zi, 7 zile/săptămâna, cu excepţia perioadelor în care se efectuează lucrări de întreţinere şi/sau reparaţii. Accesul poate fi limitat ca viteză în orele de utilizare maximă, datorită capacităţii limitate de procesare a sistemului informaţional pe care rulează Serviciul. Clientul acceptă faptul că mai mulţi Clienţi conectaţi simultan la Serviciu pot determina scăderea vitezei de răspuns a Serviciului.

2. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MOLDTELECOM

2.1 Moldtelecom va depune toate eforturile pentru a asigura securitatea şi confidenţialitatea utilizării Serviciului de către Client.

2.2 Moldtelecom poate oricând suspenda sau întrerupe furnizarea Serviciului, cu efect imediat şi fără un anunţ prealabil, în scopul efectuării unor reparaţii sau lucrări de întreţinere sau în scopul îmbunătăţirii performanţelor Serviciului.

2.3 În caz de folosire abuzivă sau neautorizată a acestui Serviciu, precum şi de nerespectare a oricăror obligaţii prezentate mai jos, Moldtelecom îşi rezervă dreptul de a limita, suspenda sau anula, fără preaviz, accesul Clientului la Serviciu.

3. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CLIENTULUI

3.1 Clientul se obligă să utilizeze Serviciul numai în scopul menţionat la art. 1.3. Clientul va folosi Serviciul astfel încât prin propria conduită să nu perturbe funcţionarea normală a acestuia şi este răspunzător faţă de Moldtelecom pentru orice daune suferite de acesta şi care au fost cauzate prin nerespectarea de către Client a obligaţiilor prevăzute în Termenii şi Condiţiile Generale.

3.2 Clientul are obligaţia de a păstra confidenţialitatea Datelor de identificare, fiind unic răspunzător pentru orice consecinţe pe care le-ar putea avea divulgarea acestora către un terţ, indiferent dacă divulgarea a fost intenţionată, din neglijenţă sau din imprudenţă. Clientul va notifica imediat Moldtelecom în situaţia în care ia cunoştinţă de utilizarea Datelor sale de identificare de către o terță parte neautorizată, identificată sau neidentificată.

3.3 Clientul se obligă să comunice fără întârziere Moldtelecom, în scris, orice modificare privind datele de identificare ale Clientului. În caz contrar Moldtelecom nu îşi asumă răspunderea pentru exactitatea datelor neactualizate de Client.

3.4 În ceea ce priveşte vizualizarea contului său, Clientul înţelege şi este de acord cu faptul că informaţiile afişate prin intermediul Serviciului sunt prezentate cu titlu informativ şi nu pot constitui obiectul unor eventuale contestaţii sau acţiuni în justiţie sau probe în cadrul unor asemenea proceduri judiciare. Singurele informaţii care pot constitui obiectul unor eventuale contestaţii sau acţiuni în justiţie sunt cele menţionate pe factură emisă de către Moldtelecom în format hârtie.

3.5 Clientul înţelege că accesul la anumite funcţionalităţi ale Serviciului pot fi restricţionate pe toată durata de suspendare parţială sau integrală a serviciilor Moldtelecom, indiferent de cauza suspendării.

4. SECURITATEA

4.1 Serviciul este furnizat prin intermediul unui sistem informaţional cu acces restricţionat. Orice accesare a sistemului şi/sau a Serviciului, prin folosirea unui nume de utilizator (identificator) şi/sau a unei parole care nu au fost alocate celui care încearcă să acceseze sistemul şi/sau Serviciul sau accesarea sistemului în orice alt mod, prin înlăturarea neautorizată a restricţiilor de acces, precum şi utilizarea sistemului cu depăşirea limitelor autorizării şi se pedepseşte conform legislației în vigoare.

4.2 Prin accesarea contului şi utilizarea parolei personale, Clientul este responsabil pentru toate acţiunile care decurg din folosirea acestora. Moldtelecom nu este responsabil pentru erorile survenite în urma neglijenţei Clientului privind securitatea şi confidenţialitatea contului şi parolei sale.

5. IMPUNEREA TAXELOR ŞI MODIFICAREA ULTERIOARĂ A TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR

5.1 Moldtelecom furnizează Serviciul Clientului în mod gratuit.

5.2 Moldtelecom îşi rezervă dreptul de a solicita în viitor taxe pentru utilizarea parţială (a anumitor componente) sau integrală a Serviciului (cu acordul Clientului), precum şi de a modifica în orice alt mod Termenii şi Condiţiile Generale prezentate.

5.3 Moldtelecom poate modifica unilateral, oricând, Termenii şi Condiţiile Generale. Atunci când se operează aceste modificări, Moldtelecom va pune la dispoziţie o nouă versiune a Termenilor şi Condiţiilor Generale pe Pagina web.

5.4 Clientul a luat cunoştinţă şi acceptă faptul că dacă utilizează Serviciile după data la care s-au schimbat Termenii şi Condiţiile Generale, Moldtelecom va considera utilizarea în continuare a Serviciilor de către Client ca o acceptare a Termenilor şi Condiţiilor Generale modificaţi.

6. SUSPENDAREA (STOPAREA) FURNIZĂRII SERVICIULUI

6.1 Moldtelecom poate stopa furnizarea / accesul la Serviciu oricând, cu notificare prealabilă, în cazul în care Clientul nu-şi respectă oricare dintre obligaţiile asumate sau în cazul în care împotriva Clientului este declanşată procedura reorganizării judiciare sau a falimentului.

7. COPYRIGHT

7.1. Întregul conținut al site-urilor www.moldtelecom.md şi www.unite.md - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe şi alte date - reprezintă proprietatea Moldtelecom şi a furnizorilor săi şi este asigurat de Legea privind dreptul de autor şi drepturi conexe. Folosirea fără acordul Moldtelecom a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

8. CLAUZE DE RĂSPUNDERE

8.1. Clientul va răspunde pentru orice daune, directe sau indirecte, prevăzute sau neprevăzute la încheierea acestor Condiții şi Termeni Generali, aduse Moldtelecom din cauza intenției, neglijenţei sau imprudenţei Clientului, folosirii frauduloase a Serviciului, nerespectării obligațiilor contractuale sau a săvârșirii altor fapte ilicite.

8.2. Moldtelecom nu poate fi făcut răspunzător, în nici într-un caz, pentru daunele, directe sau indirecte, cauzate Clientului de nefuncționarea sau funcționarea necorespunzătoare a serviciului din cauza factorilor externi.